PCC 3 identyfikacja zobowiązania - krok po kroku

PCC 3 identyfikacja zobowiązania - krok po kroku
Autor Dorian Nowak
Dorian Nowak14.01.2024 | 7 min.

PCC 3 identyfikacja zobowiązania to kluczowy element prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 3. W artykule przedstawiono krok po kroku, jak zidentyfikować zobowiązanie podlegające ujęciu w księgach rachunkowych jednostki zgodnie z regulacjami PCC 3. Omówiono definicję zobowiązania, kryteria uznania, przeprowadzenie testu na zobowiązanie, ustalenie jego wartości oraz właściwą klasyfikację.

Kluczowe wnioski:
 • Zobowiązanie to obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego wypełnienie spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych
 • Kluczowe kryteria uznania zobowiązania to prawdopodobieństwo wypływu środków oraz możliwość wiarygodnego oszacowania kwoty
 • Test na zobowiązanie polega na ocenie, czy na jednostce ciąży obecny obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych
 • Wartość zobowiązania to zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne niezbędne do wypełnienia obowiązku
 • Klasyfikacja zobowiązań dotyczy podziału na długo- i krótkoterminowe

Zidentyfikuj zobowiązanie wg PCC 3

Kluczowym elementem prawidłowego ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych jest jego właściwa identyfikacja zgodnie z zapisami Polskiej Normy Rachunkowości nr 3 (PCC 3). Identyfikacja zobowiązania polega na zbadaniu, czy spełnia ono definicję i kryteria uznania z PCC 3, a następnie przeprowadzeniu testu, który potwierdzi istnienie obecnego obowiązku.

Aby zidentyfikować zobowiązanie, należy najpierw sprawdzić, czy spełnia ono definicję z PCC 3. Zgodnie z tą definicją, zobowiązanie to:

 • obecny obowiązek jednostki
 • wynikający ze zdarzeń przeszłych
 • którego wypełnienie spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne

Jeśli dana pozycja spełnia powyższe warunki, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy spełnia również kryteria uznania zobowiązania z PCC 3.

Kryteria uznania zobowiązania

Zobowiązanie zostaje uznane przez jednostkę, gdy:

 • jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne
 • można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania

Oznacza to, że zobowiązanie musi być nie tylko prawnie wykonalne przez wierzyciela, ale również prawdopodobne jest, że wierzyciel będzie dochodził jego wykonania. Ponadto jednostka musi być w stanie oszacować kwotę tego przyszłego zobowiązania.

Zdefiniuj pojęcie zobowiązania w PCC 3

Zgodnie z PCC 3 identyfikacja zobowiązania wymaga zdefiniowania samego pojęcia zobowiązania. Otóż zobowiązanie to, jak już wcześniej wspomniano:

 • obecny obowiązek jednostki
 • wynikający ze zdarzeń przeszłych
 • którego wypełnienie spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne
Obecny obowiązek jednostki oznacza, że na jednostce już teraz ciąży prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek
Zdarzenie przeszłe to zdarzenie, które doprowadziło do powstania obecnego obowiązku jednostki
Wypływ środków to oczekiwane przyszłe zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów jednostki
Korzyści ekonomiczne to potencjał przyczyniania się danemu składnikowi aktywów w sposób bezpośredni lub pośredni do przepływów środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do jednostki

Wszystkie cztery elementy definicji muszą być spełnione jednocześnie, aby można było uznać daną pozycję za zobowiązanie podlegające zaksięgowaniu.

Zobowiązanie powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, które sprawiły, że na jednostce ciąży już teraz obowiązek, z którego wypełnieniem wiązać się będzie w przyszłości wypływ korzyści ekonomicznych.

Przykłady zobowiązań

Typowymi przykładami zobowiązań są:

 • zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • zobowiązania z tytułu dostaw i usług
 • zobowiązania publiczno-prawne (podatki, ZUS)
 • otrzymane zaliczki na poczet przyszłych świadczeń
 • przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych

Czytaj więcej: Wypełniony Wzór PCC 3 - PCC 1 Wypełnienie - Samochód

Określ kryteria uznania zobowiązania

Aby zidentyfikowane zobowiązanie zostało uznane przez jednostkę za podlegające zaksięgowaniu w księgach rachunkowych, musi spełniać dwa kluczowe kryteria uznania z PCC 3:

 1. Prawdopodobieństwo, że wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne - oznacza to, że zobowiązanie musi być nie tylko teoretycznie możliwe do wyegzekwowania przez drugą stronę transakcji, ale również realne jest prawdopodobieństwo, że strona ta faktycznie będzie dochodziła wykonania tego zobowiązania.
 2. Możliwość wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania - jednostka musi być w stanie dokonać wiarygodnej wyceny kwoty przyszłego zobowiązania w oparciu o wszystkie dostępne informacje co do kwoty i terminu zapłaty.

Jeśli którekolwiek z powyższych kryteriów nie jest spełnione, zidentyfikowana pozycja nie może zostać uznana za zobowiązanie i podlegać zaksięgowaniu.

Zastosuj test zobowiązania z PCC 3

Kolejnym krokiem PCC 3 identyfikacja zobowiązania po określeniu definicji i kryteriów uznania jest przeprowadzenie testu, czy na jednostce faktycznie ciąży obecny obowiązek.

Test zobowiązania polega na ocenie, czy:

 1. Pozycja odpowiada definicji zobowiązania z PCC 3
 2. Pozycja spełnia kryteria uznania zobowiązania z PCC 3
 3. Wykonanie obowiązku jest bardziej prawdopodobne niż brak jego wykonania

Zastosowanie testu ma na celu obiektywną weryfikację, czy w oparciu o wszystkie dostępne dowody i okoliczności sprawy jednostka ma podstawy do uznania, że na niej faktycznie już ciąży obecny obowiązek spełnienia świadczenia w przyszłości.

Ustal wartość zobowiązania wg PCC 3

PCC 3 identyfikacja zobowiązania - krok po kroku

Kolejnym krokiem w PCC 3 identyfikacja zobowiązania jest, po jego zidentyfikowaniu i uznaniu, ustalenie wartości, w jakiej powinno ono zostać wykazane w księgach rachunkowych jednostki.

Zgodnie z PCC 3 zobowiązania wycenia się na moment ich ujęcia w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty, czyli:

 • w przypadku zobowiązań finansowych – w wartości wymagającej zapłaty
 • w przypadku pozostałych zobowiązań – w cenie nabycia

Wartość wymagająca zapłaty oznacza zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne wymagane do wypełnienia obowiązku, zaś cena nabycia to wartość towarów lub usług.

Zobowiązania finansowe początkowo wycenia się w wartości wymagającej zapłaty
Zobowiązania pozostałe początkowo wycenia się w wartości nominalnej, czyli cenie nabycia

W kolejnych okresach sprawozdawczych wyceny zobowiązań dokonuje się w wartości zamortyzowanego kosztu.

Zakwalifikuj zobowiązanie wg PCC 3

Ostatnim krokiem w PCC 3 identyfikacja zobowiązania jest jego zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii księgowej zgodnie z zapisami standardu.

Zobowiązania dzielimy na:

 1. długoterminowe – z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego
 2. krótkoterminowe – z terminem wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego

Dodatkowo wyróżniamy także:

 • zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, leasing)
 • zobowiązania pozostałe (handlowe, publicznoprawne)

Właściwa klasyfikacja zobowiązań ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym jednostki zgodnie z PCC 3 oraz innymi standardami rachunkowości.

Podsumowanie

PCC 3 identyfikacja zobowiązania jest kluczowa dla prawidłowego ujęcia zobowiązań w księgach rachunkowych. Aby zidentyfikować zobowiązanie zgodnie z PCC 3, należy najpierw sprawdzić, czy odpowiada definicji zobowiązania (obecny obowiązek jednostki wynikający ze zdarzeń przeszłych, którego wypełnienie spowoduje wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne). Musi również spełniać dwa kryteria uznania: prawdopodobieństwo wypływu środków oraz możliwość wiarygodnego oszacowania kwoty.

Kolejny krok to przeprowadzenie testu na zobowiązanie, czyli ocena, czy faktycznie na jednostce ciąży obecny obowiązek. Następnie ustala się wartość zobowiązania (zdyskontowane przyszłe przepływy) i klasyfikuje na długo- i krótkoterminowe. PCC 3 nie reguluje natomiast kwestii technicznych związanych z wypełnianiem przelewu, co pozostaje w gestii banku i konkretnej jednostki.

Podsumowując, identyfikacja zobowiązania zgodnie ze standardami rachunkowości jest niezbędna do tego, aby zobowiązanie zostało ujęte w księgach i sprawozdaniu finansowym jednostki. Dotyczy to zarówno zobowiązań już istniejących, jak i tych planowanych, o ile spełniają warunki uznania ich za prawdopodobne i możliwe do oszacowania.

Jasne zdefiniowanie i sklasyfikowanie zobowiązań według PCC 3 pozwala na przejrzystą prezentację sytuacji finansowej jednostki w sprawozdaniu i podejmowanie trafnych decyzji na jej podstawie przez szerokie grono interesariuszy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak sprawdzić auto ze Szwecji - sprawdzenie auta po numerze VIN, historia pojazdu, opłaty i koszty
 2. Definicja wypadku drogowego i kolizji - Co to jest wypadek drogowy?
 3. Opłaty za autostrady Hiszpania - Płatne autostrady w Hiszpanii
 4. Marki sportowych aut - najlepsze modele i ceny
 5. Jak jeździć autem: technika jazdy samochodem dla początkujących
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Dorian Nowak
Dorian Nowak

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. Testuję nowe modele aut i oceniam je pod kątem osiągów, wyposażenia, komfortu jazdy. Piszę też poradniki jak kupić dobry samochód i na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego auta.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły